Jdi na obsah Jdi na menu
 

Volby do pastorační rady

6. 10. 2011

Volby do pastorační rady

     Jak již bylo sděleno v minulém čísle Farního listu v  říjnu proběhnou nové volby do pastorační rady farnosti. Rádi bychom vás povzbudili o zájem na spoluvytváření společenství v naší farnosti. Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře. Spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk 4,32). Pro její  plodnou činnost je společná modlitba a vzájemná důvěra mezi všemi zúčastněnými základním předpokladem stejně jako připravenost ke spolupráci, k vzájemnému naslouchání a porozumění. Úkolem rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při jejich realizaci nebo je přímo realizovat.

 

Průběh voleb

  • Od neděle 2. října do 16. října můžete navrhnout kandidáty, kteří pak budou osloveni. Napište je na lístečky a vhoďte do připravené urny v kostele.
  • Pondělí 17. října – 19. října – oslovení kandidátů.
  • Od 21. října bude vyvěšen seznam kandidátů, z kterých si můžete vybírat zástupce do pastorační rady.
  • V sobotu 29. října a neděli 30. října po mši svaté vám budou rozdány volební lístky, na kterých bude napsáno postup hlasování. Volební lístky pro ty, kteří nebudou přítomni v tyto dny, je možné vyzvednout u volební komise, která se skládá z Ivanky Mrázkové a Lucie Pavelkové.
  • Ve dnech 4. – 6. listopadu proběhnou samotné volby, kdy budete moci vhodit hlasovací lístek do hlasovací urny. V pátek 4. 10. bude urna umístěna na faře a to od 13:00 – 17:00 (pro ty, kteří se nemohou dostavit do kostela v danou dobu) a od 17:00 hodin bude přemístěna do kostela. Hlasovací lístky můžete poté vhodit přede mší svatou nebo po mši svaté.

Další podrobnosti naleznete na nástěnce v kostele.